Tvingstrup Kultur og Idrætsforening

Sankt Hans i Tvingstrup
Sankt Hans i Tvingstrup

Formål og organisation

Tvingstrup KIF styres overordnet af en bestyrelse med 5 medlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsens rolle er at sikre, at der fortsat foregår fælles sociale aktiviteter i Tvingstrup.

Som udgangspunkt arbejder bestyrelsen for at holde fast i flere tilbagevendende aktiviteter i byen fx:

  • Sommerfest
  • Sankt Hans
  • Juletræstænding 1. søndag i advent
  • Husmoderbrunch 
  • Aktiviteter i Idrætsafdelingen bl.a. dart

Alle medlemmer af i TKIF har mulighed for at starte yderligere aktiviteter op, alt efter egen interesse og lyst. Bestyrelsen kan derudover være behjælpelig med økonomisk støtte og med information på byens hjemmeside, infostandere etc.

Man skal være medlem for at arrangere aktiviteter i TKIF regi.  

Til mindre arrangementer, der er til gavn for byens borgere, vil klubhuset på sportspladsen kunne benyttes efter aftale med TKIF. Klubhuset kan ikke anvendes til private eller lukkede formål.

Vedtægter for TKIF

§1
Foreningens navn er Tvingstrup Kultur- og Idrætsforening. Foreningen har hjemsted i Tvingstrup i Horsens kommune.

§2 Foreningens formål er:
– at gennemføre tiltag, der kan tjene til at bevare og udvikle Tvingstrup som et attraktivt lokalsamfund, der inspirerer og motiverer herboende og nye borgere
– at sikre opretholdelse og etablering af idrætslige og andre relevante aktiviteter indenfor rammerne af byens faciliteter.
– at sikre samarbejdet med Horsens Kommune og SAMBY.

§3
Stk. 1. Alle indbyggere i Tvingstrup og omegn kan blive medlemmer af foreningen, når man har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent og vedkender sig foreningens vedtægter.

Stk.2 Der kan opkræves særskilt kontingent for deltagelse i udvalgenes aktiviteter.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen i forbindelse med førstkommende generalforsamling

§4
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i Tvingstrup, ved annoncering i en lokal avis og på Tvingstrup KIFs hjemmeside.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab og næste års budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

stk. 3. Forslag der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være foreningens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte. Ændring af vedtægter skal dog vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte.
Der føres referat, som underskrives af dirigenten.

Stk.4 Kun medlemmer, der er fyldt 18 år og er tilstede på generalforsamlingen, er valgbare og kan afgive stemme.

§5 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af formanden og indkaldelsesreglerne er de samme som for ordinær generalforsamling.

§6 Medlemmerne vælger på den ordinære generalforsamling en bestyrelse på 5 medlemmer med 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. Der vælges ligeledes en suppleant , som er på valg hvert år. Desuden vælges 2 revisorer, der skiftevis er på valg i lige op ulige år. 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

§7 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes i møder. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter herom gældende regler, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af bestyrelsen.

§8 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden samt et medlem af Bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstede prokura (fuldmagt).

§9
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over forpligtelse til at betales det fastsatte kontingent.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen dele af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres af de 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 11. Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål indkaldte generalforsamling og skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte. Hvis dette ikke opnås, kan der indenfor de næste 14 dage indkaldes til ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor foreningsophør kan vedtages ved almindelig flertal af de fremmødte.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue m.m., som dog skal anvendes til almene formål i Tvingstrup og omegn.
Generalforsamlingen fastsætter tidsrammen for effektueringen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formue m.m. er effektueret.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 24. oktober 2011